Taking sides: Clashing views in world politics selected, edited, and with introductions by John T. Rourke. - 13th ed., [rev.]. - Dubuque, IA McGraw-Hill Contemporary Learning Series 2008 - xxviii, 373 p. 24 cm.

Rev. ed. of: Taking sides. Clashing views on controversial issues in world politics.

Includes bibliographical references and index.

Is economic globalization a positive trend? -- Does globalization threaten cultural diversity? -- Is U.S. global dominance destructive? -- Has Russia become undemocratic and antagonistic? -- Will China soon become a threatening superpower? -- Wo

Đề cập tới một số vấn đề chính trị thế giới cụ thể như toàn cầu hoá và các tổ chức quốc tế, các vấn đề khu vực và quốc gia, các vấn đề kinh tế, các vấn đề bạo lực và kiểmm sát quân đội, luật quốc tế và các tổ chức quốc tế, vấn đề môi trường

0073397202 9780073397207


International relations.
World politics
World politics--21st century.

Chính trị Kinh tế Lịch sử hiện đại Thế giới

909.83 / T100K

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L