Mạng máy tính và các hệ thống mở

Nguyễn Thúc Hải

Mạng máy tính và các hệ thống mở - Tái bản lần thứ 1. - H: Giáo dục, 1999. - 299tr.; 24cm. - Mã học phần NW212 .

Giới thiệu khái niệm cơ bản về mạng máy tính, trình bày chi tiết mô hình tham chiếu 7 tầng của ISO về nối kết các hệ thống mở. kỹ thuật mạng cục bộ. Trình bày về Internet và họ giao thức TCP/IP, khái niệm cơ bản mạng tích hợp dịch vụ số

30000VND

Internet Mạng máy tính Mạng quốc tế Tin học

004.6

Powered by Koha