Hướng dẫn sử dụng Excel 97 toàn tập

Nguyễn Tiến

Hướng dẫn sử dụng Excel 97 toàn tập - H. Giáo dục 1997 - 1229tr. Hình vẽ 24cm - Tin học ứng dụng T.2 .

Nguồn giải pháp chủ yếu của bạn về Excel 97

Đây là tài liệu tham khảo toàn diện nhất, xây dựng các bảng tính Excel trên Internet và mạng nội tuyến, tùy biến Excel bằng cách tạo ra các dải công cụ, menu, biểu tượng.

250000VND

Excel 97 Internet Microsoft Tin học

005.5 / H561D

Powered by Koha