Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể Thăng Long - Hà Nội

Nguyễn Chí Bền

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể Thăng Long - Hà Nội - H. Nxb. Hà Nội 2010 - 404tr. 24cm - Tủ sách Thăng Long 1000 năm .

ĐTTS ghi: Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09

Phụ lục: tr. 353-385. - Thư mục: tr. 386-399

Nghiên cứu giá trị của di sản văn hoá vật thể của Thăng Long - Hà Nội. Trình bày thực trạng bảo tồn di sản văn hoá vật thể và những biện pháp để phát huy giá trị của chúng trong giai đoạn hiện nay

0VND

Bảo tồn Di sản văn hóa Hà Nội Văn hóa vật thể

959.731 / B108T

Powered by Koha