Văn hóa dân gian Dừa Lạng

Nguyễn Thanh Tùng

Văn hóa dân gian Dừa Lạng - H. Thanh niên 2011 - 303tr. 21 cm

ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt nam

Nội dung cuốn sách thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt nam với thiên nhên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp, với xã hội thông qua phong tục tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người.

0VND

Dừa Lạng văn hóa văn hóa dân gian

398.597.43 / V115H

Powered by Koha