Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Thu Huyền

Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình Quy định mới về thực hiện, quản lý chi phí, quyết toán vốn dự án, bảo trì, kiểm định chất lượng, an toàn công trình xây dựng năm 2011 - H. Lao động 2011 - 477tr. 29cm

Cuốn sách gồm các phần chính sau; Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hoạt động bảo trì, kiểm định, giám định đảm bảo an toàn, chất lượng xây dựng công trình.Điều chỉnh, quy đổi chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chi phí trong xây dựng. Công tác đầu tư, đấu thầu, chi tiết kiểm tra công tác đấu thầu. Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.Công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010.

298000VND

Công trình Đầu tư Vốn Xây dựng

346.07 / T117S

Powered by Koha