3000 từ tiếng Nhật và cách dùng

Thanh Hạnh

3000 từ tiếng Nhật và cách dùng - H. Văn hóa thông tin 2008 - 463tr. 21cm

Cuốn sách thu thập chỉnh lý gần 3000 từ vựng hội thoại được sử dụng nhiều trong tiếng Nhật trọng điểm là danh từ và tính từ. Sắp xếp theo thứ tự phần nghề nghiệp, giao thông, thời gian, tình yêu, thể thao, chữa bệnh, ngôn ngữ, giải trí....

55000VND

Ngôn ngữ Tiếng Nhật

495.6 / B100NGH

Powered by Koha