International business The challenge of global competition

Ball, Donald A.

International business The challenge of global competition - Boston,..: McGraw-Hill ; Irwin, 2008 - xxxii, 623 p., [40] p.; fig. phot., 27cm.

Bibliogr. p. 609-623. - Ind.

Nghiên cứu những vấn đề về thương mại quốc tế. Các phương pháp quản lý doanh nghiệp thương mại quốc tế và mối quan hệ kinh tế quốc tế. Bản chất của thương mại quốc tế, sự hợp tác giữa các quốc gia, các tổ chức môi trường,...

9780073346885

Doanh nghiệp quốc tế Quan hệ kinh tế Quản lý Thương mại

658

Powered by Koha