Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam

Phạm, Nhân Thành

Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam - H. Dân trí 2011 - 263tr. 21cm

ĐTTS ghi : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

978-604-917-645-6 0VND


Giới thiệu những giá trị truyền thống và những biểu hiện độc đáo trong văn hóa của các dân tộc ít người tại Việt Nam.

Dân tộc thiểu số Văn hóa Việt Nam

306.597 / V115H

Powered by Koha