Cận Hi Bân

Kinh tế giáo dục học Tài liệu tham khảo nội bộ Cận Hi Bân - Bản chỉnh lý và hiệu đính - H. Giáo dục nhân dân 2005 - 437tr. 28cm

Thư mục tr.434-437

hội triết học lần thứ bảy của thành phố Bắc Kinh

137000VND

Cuốn sách lấy học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác và lý luận dạy học làm kim chỉ nam, kết hợp chặt chẽ với thực tế cải cách kinh tế và cải cách giáo dục của Trung Quốc, trọng tâm là trình bày và phân tích các vấn đề kinh tế và các hiện tượng ki Giáo dục Kinh tế

370 / K312T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L