Process analysis and improvement

Seppanen, Marvin S.

Process analysis and improvement tools and techniques - Boston McGraw-Hill/Irwin 2005 - xvii, 366 p. ill. 26 cm 1 CD-ROM (4 3/4 in.). - The McGraw-Hill/Irwin series in operations and decision sciences . - McGraw-Hill/Irwin series Operations and decision sciences. .

Includes bibliographical references (p. 351-355) and index.

Giới thiệu, phân tích vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí công việc. Giới thiệu về việc phân tích qui trình và việc ứng dụng các phần mềm như Excel, Visio, Arena và Visual Basic trong quản lí.


System requirements for accompanying CD-ROM: PC: Pentium based processor; Microsoft Windows 98/2000/XP; Microsoft Internet Explorer 5.5 as default browser; Microsoft Office or equivalent.

0072857129 0VND


Reengineering (Management)

Công nghệ thông tin Phần mềm máy tính Quản lí Tin học ứng dụng

658.4 / PR419E

Powered by Koha