Multicultural education and the Internet

Gorski, Paul.

Multicultural education and the Internet intersections and integrations - 2nd ed - Boston McGraw-Hill 2005 - xvii, 226 p. ill. 24 cm. - The McGraw-Hill teacher resource series .

Includes bibliographical references.

Cung cấp kiến thức giúp các bạn trẻ nguồn thực hành, khám phá về giáo dục đa văn hoá trên internet. Đưa ra những khái quát chung về internet, cách sử dụng, khai thác và thực hành cho sinh viên trên internet. Khẳng định vai trò của công nghệ trong giáo dục đa văn hoá. Hướng dẫn phương pháp có thể áp dụng khoa học công nghệ vào học tập một cách hiệu quả nhất.

0073011436 0VND


Multicultural education--Computer network resources--United States.

Giáo dục Internet

371.33 / M510T

Powered by Koha