Đất thiêng ngàn năm văn vật

Trần Quốc Vượng

Đất thiêng ngàn năm văn vật - H. Nxb. Hà Nội 2010 - 544tr. Bản đồ, sơ đồ 24cm. - Tủ sách Thăng Long 1000 năm .

Tuyển chọn, giới thiệu một số bài viết tiêu biểu của GS. Trần Quốc Vượng phản ánh các khía cạnh lịch sử, văn hoá, địa lý... của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội trong dòng chảy gần 1000 năm lịch sử

0VND

Địa lý Hà Nội Lịch sử Văn hóa

959.731 / Đ124T

Powered by Koha