Teachers, schools, and society

Sadker, David Miller

Teachers, schools, and society a brief introduction to education - 1st ed. - Boston, MA McGraw-Hill 2007 - xix,441, [48] p. ill. 25 cm

Includes bibliographical references and index.

Giới thiệu vắn tắt lịch sử phát triển nền giáo dục Mỹ Nghiên cứu các hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò cùng những đánh giá hệ thống trường học và lớp học ở Mỹ.

0073525839 (softcover : alk. paper) 9780073525839 (softcover : alk. paper)


Education
Teachers
Teaching.

Đào tạo Giáo dục Mỹ

370.973 / T200H

Powered by Koha