Bộ luật lao động Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm mới đối với cán bộ công chức và người lao động năm 2012

Thu Huyền

Bộ luật lao động Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm mới đối với cán bộ công chức và người lao động năm 2012 - H. Lao động 2012 - 463tr. 28cm

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Bộ Luật lao động (đã sửa đổi, bổ sung), Dự thảo bộ luật lao động năm 2012; Phần thứ hai. Quy định mới về chế độ tiền lương, chuyển ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức và người lao động; Phần thứ ba. Quy định mới về các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức; Phần thứ tư. Quy định mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Phần thứ năm. Quy định mới về điều kiện sử dụng lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động; Phần thứ sáu. Quy định mới về chế độ bảo hiểm

325000VND

Bảo hiểm Chế độ tiền lương Kinh tế Luật lao động Người lao động

344.01 / B450L

Powered by Koha