Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư - Công cụ phân tích và ứng dụng thực tế

Belli, Pedro

Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư - Công cụ phân tích và ứng dụng thực tế Sách tham khảo - H. Văn hoá Thông tin 2002 - 340tr. 25cm.

ĐTTS ghi: Ngân hàng thế giới - Viện Ngân hàng thế giới

Những nguyên tắc và phương pháp luận phân tích kinh tế và rủi ro của dự án. Cung cấp lí thuyết và thực tế về việc đánh giá các dự án giao thông, y tế, giáo dục, đánh giá tác động môi trường dự án

60000VND

Dự án Đầu tư Kinh tế Phân tích kinh tế

332.6 / PH121T

Powered by Koha