Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in sách giáo khoa Đông Anh

Lê Hồng Phương

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in sách giáo khoa Đông Anh chuyên ngành kế toán - H. 2002 - 87tr. 29cm

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Dân lập Thăng long, Khoa Quản lý

0VND

chi phí sản xuất giá thành sản phẩm kế toán luận văn

657 / H102T

Powered by Koha