Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Trần Quốc Vượng

Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Tái bản lần thứ tám - H. Giáo dục 2006 - 288tr. 21cm

Các khái niệm cơ bản về văn hoá và văn hoá học... Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hoá. Điển hình lịch sử của văn hoá Việt Nam. Không gian văn hoá Việt Nam

190000VND

Lí luận văn hoá Lịch sử Văn Hóa Việt Nam

306 / C460S

Powered by Koha