Từ điển văn hóa bách khoa

Từ điển văn hóa bách khoa - H. Văn hóa thông tin 2004 - 723tr. 24cm - Wordsworth reference .

Thư mục trang cuối

Tra cứu về các nhân vật, địa điểm, sự kiện. Là sách tham khảo chọn lọc theo chủ đề về chính trị, triết học và các chủ đề khác như kinh tế học, khoa học, công nghệ, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao...

160000VND

Bách khoa Từ điển Văn hóa

103 / T550Đ

Powered by Koha