Giáo trình kinh tế quốc tế

Đỗ Đức Bình

Giáo trình kinh tế quốc tế - H. Trường đại học Kinh tế Quốc dân 2012 - 411tr. hình vẽ, bảng 24cm - Mã học phần EC315 .

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế

Trình bày tổng quan về nền kinh tế thế giới và thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và di chuyển lao động quốc tế, cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế

0VND

giáo trình Kinh tế Kinh tế quốc tế

337

Powered by Koha