Kiến trúc chùa với bia đá và chuông đồng

Chu Quang Trứ

Kiến trúc chùa với bia đá và chuông đồng - H. Lao động 2010 - 147tr. 21cm

ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Giới thiệu về kiến trúc chùa Việt Nam. Trình bày về bia, văn bia, và chuông đồng chùa Việt Nam.

978-604-59-0023-9 0VND

Bia đá Chùa Chuông đồng Kiến trúc

726 / K305TR

Powered by Koha