Hướng dẫn thiết kế trang Web tương tác bằng Javascript

Nguyễn Trường Sinh

Hướng dẫn thiết kế trang Web tương tác bằng Javascript Ấn bản dành cho sinh viên - Mũi Cà Mau Nxb. Mũi Cà Mau 2003 - 162tr. hình vẽ 27cm

Phụ lục: tr. 124-162

Mô tả và cung cấp các đoạn Script và cách hoạt động của chúng. trình bày một số đặc điểm qua trọng của ngôn ngữ lập trình Java Script; Cách thức các Websit chuyên nghiệp đã áp dụng và những ứng dụng thiết kế trang Web bằng Java Script

20000VND

Ngôn ngữ Java Script Ngôn ngữ lập trình Tin học ứng dụng Thiết kế

006.7 / H561D

Powered by Koha