Phạm Quang Trung

Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung B.s.: Nguyễn Văn Nam (ch.b.), Phạm Quang Trung, Nguyễn Văn Định.. - H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012 - 311tr. bảng 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân; Viện Quản trị Kinh doanh

Phụ lục: tr. 285-309; Thư mục: tr. 310-311

Trình bày những kiến thức cơ bản của quản lí tài sản cố định, tài sản và vốn lưu động, các báo cáo tài chính chủ yếu, quản lí vốn bằng tiền và tín dụng thương mại, quản lý nguồn vốn, các quyết định và phân tích về chi phí đầu tư, doanh lợi, rủi

64000VND

Kinh tế Giáo trình Quản trị Tài chính doanh nghiệp

658.071 / GI108T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L