Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Trần Quốc Vượng

Cơ sở Văn hóa Việt Nam - Tái bản lần thứ mười lăm - H.: Giáo dục, 2013 - 303 tr.; 21cm - Mã học phần VC200 .

Các khái niệm cơ bản về văn hoá và văn hoá học... Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hoá. Điển hình lịch sử của văn hoá Việt Nam. Không gian văn hoá Việt Nam

40000VND

Lịch sử Lí luận văn hoá Văn hóa Việt Nam

306

Powered by Koha