Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội T.6

Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội T.6 - H. Nxb. Hà Nội 2010 - 1184tr. 24cm - Tủ sách Thăng Long 1000 năm .

Hà Nội Sưu tập Tiểu thuyết Văn học hiện đại

895.922

Powered by Koha