Schroeder, Roger G.

Operations management Decision making in the operations function - 4th ed . - McGraw-Hill 1993 - xvi,848tr 23cm - McGraw-Hill series in management .

Thư mục sau mỗi chương. - Bảng tra

Có 5 loại hoạt động được quản lý trong bất kỳ tổ chức kinh doanh nào: Chất lượng, thiết kế quá trình sản xuất, năng suất, hàng tồn kho và quản lý lực lượng lao động; Cách thức quản lý trong mỗi hoạt động trên, tác động của toàn cầu hoá đến 5 hoạt động này

0079114377

Giáo trình Quản lí doanh nghiệp

658.5 / O400P

Powered by Koha