Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam

Dương Phú Hiệp

Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam (Sách tham khảo) - H. Chính trị Quốc gia 2012 - 331 tr. 21 cm

Trình bày quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Giới thiệu khái niệm văn hoá, con người và các khái niệm liên quan. Trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hoá, phát triển văn hoá và con người. Đưa ra một số phương pháp tiếp cận cần thiết trong nghiên cứu, phát triển văn hoá và con người Việt Nam cùng một số quan niệm về văn hoá và con người Việt Nam hiện nay Nguyên Giáp và những chiến công vang dội của Đại tướng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

55000

Phương pháp luận Văn hóa \Việt Nam Con người

306

Powered by Koha