Cấu trúc đại số

Đậu Thế Cấp

Cấu trúc đại số - Tái bản lần thứ ba - H. Giáo dục 2009 - 111 tr. 19 cm

Giới thiệu định nghĩa, tính chất, nội dung và bài tập thực hành của các phép toán đại số và nửa nhóm, nhóm, vành và trường, một số loại vành đặt biệt

10500


Cấu trúc

Đại số

512

Powered by Koha