Giáo trình xã hội học văn hoá

Mai Thị Kim Thanh

Giáo trình xã hội học văn hoá - H. Giáo dục 2011 - 223 tr. 24 cm

Thư mục: tr. 220-221

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học văn hoá. Một số lý thuyết, phương pháp nghiên cứu của xã hội học văn hoá và các thành tố cơ bản trong nghiên cứu xã hội học văn hoá như giá trị chuẩn mực, biểu tượng, ngôn ngữ, văn hoá dân gian, lối sống, lễ hội. Văn hoá qua một số lĩnh vực của đời sống xã hội như văn hoá trong sự phát triển kinh tế xã hội, trong hoạt động giáo dục, tín ngưỡng tôn giáo...

38000

Văn hóa , Xã hội học, Giáo trình

306.4

Powered by Koha