Vai trò Unesco trong thế kỷ XXI

Koichiro Matsuura

Vai trò Unesco trong thế kỷ XXI = : = The role oUnesco in the twenty-first century = Le rôle de l'Uneso au XXI siècle - H. Khoa học xã hội ; Hiệp hội Câu lạc bộ Unesco Việt Nam 2005 - 888tr. 22cm

ĐTTS ghi: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO)

Vai trò, chức năng của các tổ chức UNESCO trong bối cảnh toàn cầu hoá: nhân đạo, giáo dục, khoa học vì hoà bình và phát triển, truyền thống, thông tin..

110000

Giáo dục Thế kỷ 21 Tổ chức Văn hóa Vai trò

306.43

Powered by Koha