Nghiên cứu kính ngữ trong tiếng Hán hiện đại.

Nguyễn Thị Thanh

Nghiên cứu kính ngữ trong tiếng Hán hiện đại. (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán) - H. ĐH Thăng Long 2014 - 47tr. 29cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Ngôn ngữ Kính ngữ Tiếng Hán A17191

495.1

Powered by Koha