Giáo dục sức khoẻ (Biểu ghi số 4194)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01343nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105501.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786046606413
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140602b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 614.4
Chỉ số ấn phẩm GI108D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Krickeberg, Klaus
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo dục sức khoẻ
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Sách song ngữ Việt - Anh
Thông tin trách nhiệm Klaus Krickeberg, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Bích ; B.s.: Klaus Krickeberg... ; Dịch: Nguyễn Hạnh Thư, Phan Vũ Diễm Hằng
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Health education
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Y học
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 178tr.
Khổ 25cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Tuyển tập các chủ đề cơ bản về Y tế công cộng
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 85
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cung cấp các kiến thức về giáo dục sức khoẻ và những tư vấn trong hút thuốc, vệ sinh và tiêm chủng, dinh dưỡng, hoạt động thể lực, nhiễm HIV, dự phòng thứ cấp, tư vấn người bệnh và ngân sách y tế.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách song ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sức khỏe công cộng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Hạnh Thư
Thuật ngữ liên quan Dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Thị Bích
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Hùng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phan Vũ Diễm Hằng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 2/1/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Không cho mượn Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Ghi chú Kho tài liệu Ngày ghi mượn cuối Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Số lần ghi mượn
Sẵn sàngKM.0007312Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2017-02-172017-02-222014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2
Sẵn sàngKM.0007313Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2017-01-042017-01-132014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng1
Sẵn sàngKM.0007314Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2018-01-242018-02-272014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng1
Sẵn sàngKM.0007315Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007316Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007317Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007318Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2016-05-092016-05-092014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2
Sẵn sàngKM.0007319Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007320Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2017-03-292017-04-052014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng1
Sẵn sàngKM.0007321Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007322Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007323Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007324Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2017-02-172014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007325Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007326Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007327Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2016-12-242017-01-032014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng1
Sẵn sàngKM.0007328Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007329Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007330Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2016-11-112016-11-212014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng1
Sẵn sàngKM.0007331Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007332Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007333Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007334Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007335Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007336Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007337Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007338Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007339Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007340Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007341Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007342Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007343Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2015-01-202015-01-272014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng1
Sẵn sàngKM.0007344Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007345Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007346Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007347Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2017-02-172017-02-282014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2
Sẵn sàngKM.0007348Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007349Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007350Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007351Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007352Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007353Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 
Sẵn sàngKM.0007354Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn2015-01-202015-01-282014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng1
Sẵn sàngKM.0007355Cho mượn Tài liệu kho mượn614.4 GI108D2014-01-02Kho mượn 2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L