Tìm thấy 152 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. 外国人实用汉语语法 (修订本) (含练习册)

Tác giả: 李德津; 程美珍.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京语言大学出版社 2008Nhan đề dịch: A practical Chinese grammar for foreignes/ workbook.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 PR101C.

42. 句法理论概要 : 当代语言学理论丛书

Tác giả: 宋国明.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 中国社会科学出版社 1997Nhan đề dịch: Introduction to Syntax/ Contemporary linguistic theory series.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 I-311T.

43. 汉语教学名家讲坛 :华语教学新探

Tác giả: 吕必松.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京语言大学出版社 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

44. 1700对近义词语用法对比 (外国人学汉语工具书)

Tác giả: 杨寄洲; 贾永芬.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京语言大学出版社 2014Nhan đề dịch: 1700 groups of frequently used Chinese synonyms (English and Chinese edition).Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 O-400TH.

45. 汉语语法论文集 (中译本)

Tác giả: 邓守信.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京语言大学出版社 2012Nhan đề dịch: Studies on modern Chinese syntax (Chinese Version).Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 '汉000语.

46. 标准汉语 1 :初级上册

Tác giả: 陈绂; 张和生; 马燕华.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Elementary part 1.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

47. 标准汉语 1 : 初级上册 练习册

Tác giả: 陈绂; 张和生.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Exercise book Elementary part 1.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

48. 标准汉语 2 :初级下册 - 练习册

Tác giả: 陈绂; 张和生.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Exercise book Elementary part 2.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

49. 标准汉语 2 : 初级上册

Tác giả: 陈绂; 张和生.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Elementary part 2.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

50. 标准汉语 1 : 中级上册

Tác giả: 陈绂; 张和生.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Intermediate part 1.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

51. 标准汉语 2 : 中级中册

Tác giả: 陈绂; 张和生.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Intermediate part 2.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

52. 标准汉语 1 : 中级上册 练习册

Tác giả: 陈绂; 张和生.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Exercise book Intermediate part 1.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

53. 标准汉语 2 : 中级中册 练习册

Tác giả: 陈绂; 张和生.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Exercise book Intermediate part 2.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

54. 标准汉语 3 : 中级下册

Tác giả: 陈绂; 张和生.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Intermediate part 3.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

55. 标准汉语 3 : 中级下册 练习册

Tác giả: 陈绂; 张和生.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京师范大学出版社 2007Nhan đề dịch: Standard Chinese: Exercise book Intermediate part 3.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 ST105C.

56. 产业生态经济 : 理论与实践 : 鄱阳湖生态经济区绿色发展探索

Tác giả: 李周; 楊榮俊; 李志萌.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 社會科學文獻出版社, 2011Nhan đề dịch: Industry ecological economy theory and practices.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.7 产000业.

57. 臺灣民主轉型的經驗與啟示

Tác giả: 朱雲漢; 張茂桂.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 社會科學文獻出版社, 2012Nhan đề dịch: Taiwan's democratic transition : experience and inspiration.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.51 臺000灣.

58. 中国社会思想史新编

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 中国人民大学出版社 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 951 中000国.

59. 歐洲發展報告. (2011~2012), 歐債危機與歐洲經濟治理

Tác giả: 沈雁南; 周弘.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 ; 社會科學文獻出版社; 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 歐000洲.

60. 日本社會的歷史

Tác giả: 網野善彥; 劉軍; 饒雪梅.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 社會科學文獻出版社 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 952 日000本.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L