<![CDATA[Thư viện đại học Thăng Long Tìm kiếm 'su,complete-subfield:"Sách luyện thi" and au:Lê Huy Lâm and location:TLU_KM and su-to:Gồm các bài luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, những bài test mô phỏng bài thi thực tế dựa trên kết quả phân tích bài thi TOEIC mới nhất. Phần đáp án có bảng kê lựa chọn trả lời đúng cùng nội dung lời ghi âm']]> http://thuvien.thanglong.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%2Ccomplete-subfield%3A%22S%C3%A1ch%20luy%E1%BB%87n%20thi%22%20and%20au%3AL%C3%AA%20Huy%20L%C3%A2m%20and%20location%3ATLU_KM%20and%20su-to%3AG%E1%BB%93m%20c%C3%A1c%20b%C3%A0i%20luy%E1%BB%87n%20k%C4%A9%20n%C4%83ng%20nghe%2C%20n%C3%B3i%2C%20%C4%91%E1%BB%8Dc%2C%20vi%E1%BA%BFt%2C%20nh%E1%BB%AFng%20b%C3%A0i%20test%20m%C3%B4%20ph%E1%BB%8Fng%20b%C3%A0i%20thi%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%BF%20d%E1%BB%B1a%20tr%C3%AAn%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20b%C3%A0i%20thi%20TOEIC%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t.%20Ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%C3%A1p%20%C3%A1n%20c%C3%B3%20b%E1%BA%A3ng%20k%C3%AA%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20%C4%91%C3%BAng%20c%C3%B9ng%20n%E1%BB%99i%20dung%20l%E1%BB%9Di%20ghi%20%C3%A2m&format=rss2 Kết quả tìm kiếm của 'su,complete-subfield:"Sách luyện thi" and au:Lê Huy Lâm and location:TLU_KM and su-to:Gồm các bài luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, những bài test mô phỏng bài thi thực tế dựa trên kết quả phân tích bài thi TOEIC mới nhất. Phần đáp án có bảng kê lựa chọn trả lời đúng cùng nội dung lời ghi âm' tại Thư viện đại học Thăng Long 0 20