Tìm thấy 162 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Business and administrative communication

Tác giả: Locker, Kitty O.

Ấn bản: 7th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B500S.

102. Technology valuation solutions

Tác giả: Boer, F. Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, New Jersey John Wiley & Sons, Inc. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 T201N.

103. Economics 00/01

Tác giả: Cole, Don; Cole, Don.

Ấn bản: 29th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut McGraw - Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 E201-O.

104. At China’s table food security options

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington D.C. : World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.951 CH311-A.

105. Microeconomics

Tác giả: Colander, David C.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass Irwin/McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

106. Fundamental financial accounting concepts

Tác giả: Edmonds, Thomas P.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F512D.

107. Black Power Inc. the new voice of success

Tác giả: Daniels, Cora.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 BL101K.

108. Employee training and development

Tác giả: Noe, Raymond A.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 E202L.

109. Oklahoma Adventures in time and place

Tác giả: Banks, James A; Beyer, Barry K; Contreras, Gloria; Craven, Jean; Ladson-Billings, Gloria; ; ; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Farmington. - New York McGraw-Hill. School Division 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

110. Statistical techniques in business & economics

Tác giả: Lind, Douglas A; Marchal, William G; Wathen, Samuel Adam.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Statistical techniques in business and economics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 ST110-I.

111. Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences

Tác giả: Hoffmann, Laurence D; Bradley, Gerald L; Hoffmann, Laurence D; Rosen, Kenneth H.

Ấn bản: Expanded 8th ed. Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley, Kenneth H. RosenKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Nhan đề song song: Applied calculus.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 515 A109P.

112. The hype about hydrogen Fact and fiction in the race to save the climate

Tác giả: Romm, Joseph J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC Island Press 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.79 H610E.

113. Contemporary advertising

Tác giả: Arens, William F.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 659.1 C430T.

114. Annual editions: Production and operations management. 2001/2002

Tác giả: Shukla, P. K.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut. Dushkin / McGraw - Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 A105N.

115. Management accounting

Tác giả: Atkinson, Anthony A; Atkinson, Anthony A; Kaplan, Robert S.

Ấn bản: 4th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J Pearson Prentice Hall. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (29). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

116. Essentials of investments

Tác giả: Bodie, Zvi; Kane, Alex; Marcus, Alan J.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.6 E206S.

117. Macroeconomics

Tác giả: Colander, David C.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

118. It was a very good year extraordinary moments in stock market history

Tác giả: Fridson, Martin S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 I-314W.

119. Environmental science A global concern

Tác giả: Cunningham, William P; Cunningham, Mary Ann; Saigo, Barbara Woodworth.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... McGrawHill 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

120. Annual editions: American foreign policy. 07/08

Tác giả: Hastedt, Glenn P; Hastedt, Glenn P.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 A105N.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L