000 01379nam a2200289 4500
005 20141103105446.0
020 _a0072861126
_c0VND
041 _aeng
008 101217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a658.4
_bM105A
100 _aOlson, David Louis.
245 _aManagerial issues of enterprise resource planning systems
003 TLU
260 _aBoston
_bMcGraw-Hill/Irwin
_c2004
300 _axi, 180 p.
_bill.
_c24 cm.
504 _aIncludes bibliographical references and index.
650 _aInformation resources management.
650 _aManagement information systems.
653 _aDoanh nghiệp
653 _aQuản lí
653 _aTin học ứng dụng
856 _3Publisher description
_uhttp://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0614/2003054079-d.html
856 _3Table of contents only
_uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/mh031/2003054079.html
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cNV
520 _aGiới thiệu về các hệ thống quản lý kế hoạch doanh nghiệp. Sự phát triển của các Môđun quản lý doanh nghiệp. Chức năng và các phương pháp lựa chọn các chương trình quản lí phù hợp với công việc của doanh nghiệp. Chức năng quản lý dưk án của chương trình. Kỹ năng lắp đặt các chương trình quản lí hệ thống
999 _c2533
_d2533