000 01341nam a2200325 4500
005 20141103105511.0
020 _c0VND
041 _avie
008 130930b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a959.731
_bB108T
100 _aNguyễn Chí Bền
245 _aBảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể Thăng Long - Hà Nội
003 TLU
260 _aH.
_bNxb. Hà Nội
_c2010
300 _a404tr.
_c24cm
490 _aTủ sách Thăng Long 1000 năm
500 _aĐTTS ghi: Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09
504 _aPhụ lục: tr. 353-385. - Thư mục: tr. 386-399
653 _aBảo tồn
653 _aDi sản văn hóa
653 _aHà Nội
653 _aVăn hóa vật thể
700 _aĐặng Văn Bài
_eBiên soạn
700 _aNguyễn Chí Bền
_eChủ biên
700 _aTrần Lâm Biền
_eBiên soạn
901 _aĐã lưu thông
_bSách
910 _bTrang
_d24/09/2013
942 _cKM
520 _aNghiên cứu giá trị của di sản văn hoá vật thể của Thăng Long - Hà Nội. Trình bày thực trạng bảo tồn di sản văn hoá vật thể và những biện pháp để phát huy giá trị của chúng trong giai đoạn hiện nay
999 _c5263
_d5263