Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/12
Title: Tập bài giảng Quản trị học đại cương
Authors: Vũ Lệ Hằng
Keywords: Quản trị học | Quản trị kinh doanh| Mã học phần BA102
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về quản trị, các quan điểm lý luận về quản trị tổ chức, môi trường quản trị, nguyên tắc và các chức năng quản trị trong tổ chức: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/12
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001127- BA102_Quan tri hoc dai cuong_1.pdfGiới thiệu704.43 kBAdobe PDFView/Open
TVS.001127- BA102_Quan tri hoc dai cuong.pdfNội dung1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.