Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/13
Title: Tập bài giảng Kinh tễ học vĩ mô
Other Titles: Ngành: Quản trị kinh doanh
Keywords: Kinh tế vĩ mô | Quản trị kinh doanh| Kinh tế vĩ mô | Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Kinh tế học vĩ mô là học phần nghiên cứu nền kinh tế tổng thể trong đó tập trung vào các biến số như giá cả, sản lượng, thu nhập, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán, đầu tư, chi tiêu của Chính phủ và thuế... Mối quan hệ giữa các biến số này được giải thích thông qua các mô hình kinh tế vĩ mô như mô hình giao điểm Keynes, mô hình tổng cung-tổng cầu (AS-AD), mô hình IS-LM trong nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể nắm được các vấn đề về biến động kinh tế trong ngắn hạn, chu kỳ kinh tế, các cú sốc phía cung- phía cầu và vai trò của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đối với việc bình ổn kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/13
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001144- EC205_Kinh tế vĩ mô_1.pdfGiới thiệu271.62 kBAdobe PDFView/Open
TVS.001144- EC205_Kinh tế vĩ mô.pdfNội dung2.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.