Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/14
Title: Tập bài giảng Các phương pháp nghiên cứu định lượng trong kinh tế
Other Titles: Ngành: Quản trị kinh doanh
Authors: Chu Thị Thu Thủy
Keywords: Phương pháp định lượng | Quản trị kinh doanh| Mã học phần EC310
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Học phần gồm hai phần chính: Kinh tế lượng và Phân tích nhân tố. Phần kinh tế lượng tổng hợp các khái niệm cơ bản về thống kê và kinh tế lượng như thống kê mô tả, cơ sở xác suất đối với suy luận thống kê, chọn mẫu, ước lượng, kiểm định giả thuyết và thiết kế bảng hỏi. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết về phân tích hồi quy. Phần phân tích nhân tố chủ yếu tập trung vào phương pháp và quy trình phân tích EFA
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/14
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001146- EC310_Các PP phân tích định lượng_1.pdfGiới thiệu271.59 kBAdobe PDFView/Open
TVS.001146- EC310_Các PP phân tích định lượng.pdfNội dung2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.