Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/15
Title: Tập bài giảng Tài chính tiền tệ căn bản
Other Titles: Ngành: Quản trị kinh doanh
Authors: Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Tài chính tiền tệ | Quản trị kinh doanh| Mã học phần FN201
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về lĩnh vực tài chính tiền tệ; hoạt động của hệ thống tài chính từ tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, chính sách tài chính, tiền tệ, lãi suất và hệ thống ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính trung gian trong nền kinh tế.  Tổ chức và làm việc theo nhóm để thảo luận nhóm, thuyết trình các vấn đề trên  Phân tích thực tiễn các vấn đề kinh tế liên quan đến các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian, lãi suất, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/15
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001148- FN201_Tài chính tiền tệ căn bản_1.pdfGiới thiệu242.35 kBAdobe PDFView/Open
TVS.001148- FN201_Tài chính tiền tệ căn bản.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.