Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1713
Title: Bản sắc văn hóa Việt Nam
Authors: Phan Ngọc
Keywords: Mã học phần VC200, Bản sắc | Văn hóa | Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Giáo dục
Abstract: Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam góp phần xây dựng một ngành khoa học đang trên đà hình thành là văn hóa học, nhằm cung cấp một số khái niệm để nghiên cứu bản sắc văn hóa Việt Nam.
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1713
Appears in Collections:Ngôn ngữ Anh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002485_KM.0011213_Ban sac van hoa Viet Nam_1.pdfGiới thiệu5.79 MBAdobe PDFView/Open
TVS.002485_KM.0011213_Ban sac van hoa Viet Nam.pdf
  Restricted Access
Nội dung286.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.