Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1723
Title: Sinh lý bệnh
Other Titles: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Authors: Văn Đình Hoa
Keywords: Mã học phần NA205 | Mã học phần MN501 | Mã học phần MN514 | Mã học phần MN513, Giáo trình | Sinh lý bệnh
Issue Date: 2012
Publisher: Giáo dục
Abstract: Trình bày các kiến thức cơ bản về sinh lý bệnh và những rối loạn trong các quá trình chuyển hoá: carbohydrat, protein, lipid, nước và điện giải..., rối loạn thăng bằng acid-base, rối loạn điều hoà thân nhiệt - sốt. Đồng thời, nghiên cứu sinh lý bệnh ở các hệ cơ quan như sinh lý bệnh quá trình viêm, sinh lý bệnh tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1723
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002453- Sinh ly benh_1.pdfGiới thiệu5.25 MBAdobe PDFView/Open
TVS.002453- Sinh ly benh.pdf
  Restricted Access
Nội dung117.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.