Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3047
Title: Thiết kế mạng Intranet
Authors: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Mã học phần NW439 | Mã học phần NW312 | Mã học phần NW332 | Tủ sách Ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông | Intranet | Thiết kế mạng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về Intranet và kết nối liên mạng với giao thức IP, kết nối tầng giao vận và tầng ứng dụng, quản trị Itranet và kết nối Intranet, các dịch vụ TCP/IP cơ bản, đảm bảo an ninh mạng nội bộ intranet, bảo mật và các giải pháp bảo mật mạng IP, IPv6
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3047
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002498_KM.0010090_Thiet ke mang Intranet_1.pdfGiới thiệu8.97 MBAdobe PDFView/Open
TVS.002498_KM.0010090_Thiet ke mang Intranet.pdfNội dung330.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.