Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/369
Title: Quản trị truyền thông marketing tích hợp
Other Titles: Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam
Authors: Lưu Đan Thọ
Keywords: Mã học phần MK426, Marketing | Truyền thông | Quản trị
Issue Date: 2015
Publisher: Tài chính
Abstract: Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp. Mô hình quá trình truyền thông. Mô hình hoạch định truyền thông marketing tích hợp. Các chiến lược phương tiện truyền thông. Các công cụ truyền thông đại chúng, truyền thông cá nhân. Khía cạnh xã hội và pháp lý đối với hoạt động truyền thông
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/369
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001542- Quan tri truyen thong marketing tich hop_1.pdfGiới thiệu5.27 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001542- Quan tri truyen thong marketing tich hop.pdf
  Restricted Access
Nội dung199.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.