Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/4093
Title: Tác động của suy giảm mức sinh đến sự phát triển bền vững của Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Cử
Keywords: phát triển bền vững;mức sinh giảm
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long
Series/Report no.: A1 (1);185-194
Abstract: Bài viết chỉ ra rằng: mức sinh giảm làm thay đổi tình trạng dân số Việt Nam, tác động đến sự phát triển của đất nước theo hai hướng mang lại cơ hội và thách thức...
URI: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/4093
Appears in Collections:Tạp chí Thăng Long

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCTL.0000017.pdf8.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.