Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/4094
Title: Một số yếu tố tác động đến kiệt sức làm cha mẹ trong đại dịch Covid-19
Authors: Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc
Nguyễn Bùi Thành
Keywords: đại dịch Covid-19;Các yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long
Series/Report no.: A1 (1);195-204
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kiệt sức làm cha mẹ như: yếu tố nhân khẩu, yếu tố kinh tế và yếu tố tâm lý xã hội..
Appears in Collections:Tạp chí Thăng Long

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCTL.0000018.pdf6.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.