Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/882
Title: Phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng)
Authors: Nguyễn Hữu Thắng
Advisor: TS. Trần Thị Thùy Linh
Keywords: Hoạt động cho vay | Khách hàng cá nhân | Ngân hàng nông nghiệp | C00923
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về cho vay đối với Khách hàng cá Nhân của ngân hàng thương mai. - Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động Cho Vay Khách Hàng cá nhận tại NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/882
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.777-TT.pdfGiới thiệu510.04 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.777-ND.pdf
  Restricted Access
Nội dung837 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.