Tìm Kiếm

Communities in DSpace

Logo

Giáo trình và slide bài giảng 18

Bộ sưu tập cung cấp các giáo trình và bài giảng của trường ĐH Thăng Long

Logo

Khóa luận 1956

Đây là bộ sưu tập khóa luận của trường Đại học Thăng Long

Logo

Luận Văn 434

Đây là bộ sưu tập luận văn cao học của Trường Đại học Thăng Long

Hướng dẫn


Tài nguyên này chỉ phục vụ cho cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường Đại học Thăng Long.

Hiện nay, Dspace tạm ngưng cung cấp account đăng ký mới.


Mọi yêu cầu cụ thể để xem tài liệu toàn văn, bạn đọc có thể gửi mail về địa chỉ: thuvien@thanglong.edu.vn