Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/136
Title: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP (Chương trình đào tạo nâng cao) - P2 Bệnh nghề nghiệp
Authors: Đặng Minh, Ngọc
Nguyễn Quốc, Thức
Đinh Xuân, Ngôn
Keywords: Xét nghiệm, Vệ sinh lao động, Bệnh nghề nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: Y học
Abstract: Giới thiệu các nội dung cơ bản nhất trong lĩnh vực sức khoẻ nghề nghiệp gồm: Mối quan hệ giữa môi trường lao động và sức khỏe người lao động. Các thiết kế mẫu trong giám sát môi trường làm việc. Kỹ thuật phân tích giám sát yếu tố hóa học trong môi trường lao động. Nhận định kết quả trong giám sát môi trường lao động....
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/136
Appears in Collections:Y tế công cộng, điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KY THUAT SUC KHOE NGHE NGHIEP.exePhần giới thiệu1.82 MBexecutableView/Open
P2 - Benh nghe nghiep.exeP2 Bệnh nghề nghiệp9.12 MBexecutableView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.